Văn phòng

Văn phòng có chức năng giúp Ban Giám đốc tổng hợp, điều phối mọi mặt công tác của Sở, giữ nền nếp sinh hoạt của cơ quan, duy trì mối quan hệ giữa Sở và các cơ quan hữu quan khác.

Văn phòng có chức năng giúp Ban Giám đốc tổng hợp, điều phối mọi mặt công tác của Sở, giữ nền nếp sinh hoạt của cơ quan, duy trì mối quan hệ giữa Sở và các cơ quan hữu quan khác.

Văn phòng có chức năng giúp Ban Giám đốc tổng hợp, điều phối mọi mặt công tác của Sở, giữ nền nếp sinh hoạt của cơ quan, duy trì mối quan hệ giữa Sở và các cơ quan hữu quan khác.

Xây dựng kế hoạch và điều phối chương trình, kế hoạch công tác chung của Sở và Ban giám đốc; duy trì các mối quan hệ công tác giữa Ban giám đốc và các đơn vị của Sở;

Theo dõi và đôn đốc các đơn vị trong Sở thực hiện các chỉ thị của cấp trên, các chủ trương, kế hoạch công tác của Sở; quản lý “ bộ phận Tiếp nhận và trả Hồ sơ hành chính”;

Giúp lãnh đạo Sở công tác thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng các đơn vị và cá nhân có thành tích theo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất;

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác tài chính - hậu cần của Sở.

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - hậu cần phục vụ công tác đối ngoại và nội bộ cũa Sở và giúp Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính - hậu cần của Sở; quản lý tài sản cơ quan;

Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định chung của Ngành, thành phố và của Nhà nước về công tác lưu trữ; bảo mật hồ sơ tài liệu;

Tham mưu cho Ban giám đốc về các chính sách và biện pháp trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức;

Theo dõi, nghiên cứu đề xuất các quy chế, quy trình, biện pháp trong công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, sử dụng, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức;

Quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng quy chế hiện hành của Nhà nước;

Giúp Ban giám đốc thực hiện công tác cải cách hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ.