Thông báo Về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

25/04/2015

Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo đến các thí sinh có trong Danh sách thí sinh phải chuyển nguyện vọng đề nghị các thí sinh đã đăng ký tại các vị trí trên đến Sở Ngoại vụ để làm thủ tục chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển vào các chỉ tiêu phù hợp khác theo quy định.

          Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/1/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015;

          Căn cứ Thông báo số 680/TB-HĐKTSH ngày 16/4/2015 của Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi về việc thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2015; Căn cứ Thông báo số 735/TB-HĐTT ngày 21/4/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015;

          Sở Ngoại vụ hiện đã có thí sinh diện tiếp nhận không qua thi đã đạt trong kỳ kiểm tra sát hạch của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch Thành phố vào 02 chỉ tiêu của phòng Hợp tác quốc tế (với ngành/ chuyên ngành: Quan hệ quốc tế hoặc Quản trị Kinh doanh hoặc Quản trị Tài chính-Tiếng Anh) và Thanh tra Sở (ngành/ chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế hoặc Ngôn ngữ Anh hoặc Kế toán).

          Do vậy, Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo đến các thí sinh có trong Danh sách thí sinh phải chuyển nguyện vọng (theo Danh sách tại Thông báo số 735/TB-HĐTT ngày 21/4/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015) đề nghị các thí sinh đã đăng ký tại các vị trí trên đến Sở Ngoại vụ để làm thủ tục chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển vào các chỉ tiêu phù hợp khác theo quy định.

          Thời gian thực hiện chuyển nguyện vọng: Từ 04/5/2015 đến trước 17h00 ngày 06/5/2015

Tập tin đính kèmDanh sách tại Thông báo số 735/TB-HĐTT ngày 21/4/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015

Các tin đã đăng