Thanh kiểm tra việc đăng ký và quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội

11/04/2016

Thanh tra Sở Ngoại vụ Hà Nội yêu cầu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội báo cáo tình hình hoạt động. Báo cáo gửi về Thanh tra Sở Ngoại vụ Hà Nội, ĐC: Số 10, Lê Lai, Hà Nội, trước ngày 25/4/2016

Căn cứ Luật Thanh tra; Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 1/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 2/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao;

Căn cứ  Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-NgV ngày 02/2/2016 của Sở Ngoại vụ Hà Nội về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016, Thanh tra Sở Ngoại vụ Hà Nội sẽ tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội;

Đề có cơ sở triển khai công tác thanh, kiểm tra, căn cứ Khoản 2 Điều 10 và Khoản 3 Điều 11 của Luật Thanh tra, Thanh tra Sở yêu cầu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội báo cáo tình hình hoạt động (theo mẫu báo cáo). Báo cáo gửi về Thanh tra Sở Ngoại vụ Hà Nội, ĐC: Số 10, Lê Lai, Hà Nội, trước ngày 25/4/2016

Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở sẽ tiến hành rà soát, lập chương trình, lịch thanh, kiểm tra cụ thể đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội trong thời gian tới.

 

 

Link tải mẫu báo cáo:

/ckfinder/userfiles/files/%c4%90%e1%bb%81%20c%c6%b0%c6%a1ng%20Ngos%202016.docx