Sở Ngoại vụ đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

03/04/2017

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm tạo cơ sở quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung công tác trong Kế hoạch 69/KH-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-NV về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đối mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Kế hoạch xác định cụ thể trách nhiệm của Ban Giám đốc, các trưởng, phó phòng chuyên môn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Sở.

Trên cơ sở Kế hoạch trên, việc tổ chức thực hiện được đẩy mạnh trên các nội dung:

+ Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn hóa thủ tục hành chính; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc.

+ Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh giản, tinh gọn, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”

+ Thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”

+ Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, trưởng, phó phòng chuyên môn của Sở

+ Tăng cường kỷ luật công vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố

Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Sở. Mục tiêu đặt ra là chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong.  

Các tin đã đăng