Điểm kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tấm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội năm 2015

29/04/2016

Thực hiện quyết định số 6813/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm dịch vụ Đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội;

Sau khi tổ chức chấm bài kiểm tra, sát hạch theo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng viện chức Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo điểm kiểm tra sát hạch của các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng việc chức làm việc tại Trung tâm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội( ngày 27 tháng 4 năm 2016) tại Hội trường Sở Ngoại vụ Hà Nội (Kèm theo danh sách).

Trong thời hạn 10 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày có thông báo này (từ ngày 29 tháng 4 năm 2016 đến ngày 12 tháng 5 năm 2016), thí sinh có quyền gửi đơn khiếu nại kết quả bài kiểm tra sát hạch đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ Hà Nội (Thông qua bộ phận Một cửa của Sở, địa chỉ: Số 10 Lê Lai, Hoàn Kiểm, Hà Nội).

Mọi ý kiến thắc mắc của các thí sinh phản án về Văn phòng Sở Ngoại vụ, số 10 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ( Điện thoại liên hệ: 04 38253870 máy lẻ 126).

 Đính kèm danh sách điểm: /ckfinder/userfiles/files/tb-9-2016-1.pdf

Các tin đã đăng