Phòng thông tin đối ngoại

Chức năng nhiệm vụ phòng Thông tin đối ngoại

Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, của Thành phố; tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô; Tổ chức cung cấp thông tin về Thủ đô Hà Nội cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, các cơ quan đại diện, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế về Thủ đô Hà Nội; đồng thời đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân Hà Nội; Theo dõi, tổng hợp điểm báo quốc tế về những vấn đề liên quan tới Hà Nội định kỳ hàng tháng, theo chuyên đề hoặc khi có các sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng; Chủ trì tổ chức biên soạn, xuất bản bản tin song ngữ Đối ngoại Hà Nội hàng tháng; Tổ chức thực hiện các ấn phẩm khác, sản phẩm truyền thông phục vụ cho công tác đối ngoại (sách, phim tài liệu về Hà Nội, tờ gấp thông tin về Hà Nội…); Cập nhật thông tin cho website song ngữ của Sở; Chuẩn bị trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Thành phố, của lãnh đạo Sở Ngoại vụ cho phóng viên nước ngoài; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tham gia quản lý hoạt động, thông tin của các Văn phòng đại diện, các cơ quan báo chí nước ngoài và hoạt động của phóng viên nước ngoài đóng trên địa bàn Hà Nội;  Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các Sở, Ban, ngành của Thành phố thực hiện các thủ tục và hướng dẫn phóng viên nước ngoài khi có đề nghị hoạt động trên địa bàn Hà Nội; Đề xuất, thực hiện các đề tài, chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin đối ngoại của Thành phố Hà Nội; Xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác thông tin đối ngoại hàng năm hoặc theo chuyên đề cho cán bộ các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Hà Nội;