Phòng quản lý các TCPC & VT

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và viện trợ:

- Có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu và đề xuất chuẩn ý giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Hà Nội; Có ý kiến đề xuất việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi các loại giấy phép, tổ chức hội nghị, họp nội bộ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Hà Nội; Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và nước ngoài trên địa bàn thành phố;

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tiếp nhận, triển khai các dự án giúp đỡ nhân dạo của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật: Hướng dẫn các đơn vị thuộc Hà Nội thực hiện các quy định về vận động, tiếp nhận và triển khai các dự án giúp đỡ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài; Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án để vận động viện trợ; Tiếp nhận hồ sơ xin tiếp nhận và thực hiện dự án, phi dự án, tình nguyện viên nước ngoài của các đơn vị thuộc Hà Nội, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; Hàng năm báo cáo tổng hợp có phân tích tình hình, rút kinh nghiệm, đề xuất các chủ trương, biện pháp vận động và tiếp nhận viện trợ.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và làm các thủ tục cần thiết đề xuất UBND TP cấp giấy phép thành lập các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật.