Phòng lễ tân

Chức năng nhiệm vụ của phòng Lễ tân:

Giúp Ban giám đốc Sở thực hiện công tác lễ tân (lễ tân nhà nước + lễ tân ngoại giao) theo kế hoạch đối ngoại của các cơ quan, ban ngành, trung ương và thành phố; Trực tiếp tổ chức đón tiếp các đoàn khách mời của Thành phố và các đoàn khách do các cơ quan đại diện tại Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu; Hướng dẫn các đơn vị thuộc thành phố tiến hành những biện pháp lễ tân trong hoạt động đối ngoại của đơn vị; Phối hợp tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế là khách mời của Đảng và Nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ ngoại giao, Ban đối ngoại TW; Tham mưu, đề xuất thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Hội nghị, hội thảo quốc tế theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố đã ban hành.