Phòng hợp tác quốc tế

Chức năng nhiệm vụ của phòng Hợp tác quốc tế

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công việc đối ngoại hàng ngày và xử lý các vấn đề cụ thể; Giúp Ban giám đốc nghiên cứu đề xuất kế hoạc tổng thể dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội; Theo dõi quan hệ hợp tác hữu nghị của thành phố Hà Nội với các Thủ đô, thành phố trên thế giới, tổ chức quốc tế, các dự án song phương và đa phương; Chuẩn bị nội dung phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thành phố cũng như cho Lãnh đạo Thành phố trong các chuyến đi công tác nước ngoài; Phiên dịch và biên dịch; Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế đối ngoại, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chiến lược đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố; Tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào đầu tư tại Hà Nội theo phân công khi có yêu cầu; Tham gia phối hợp với các đơn vị của thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc một số dự án ODA và FDI, giúp cho dự án được triển khai thuận lợi và hiệu quả.