Chức năng nhiệm vụ của phòng Lãnh sự

06/12/2012

Chức năng nhiệm vụ của phòng Lãnh sự

Công tác đoàn ra, đoàn vào

1.1  Đối với công tác quản lý đoàn ra

- Hướng dẫn, làm thủ tục cho các đoàn ra nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

- Làm thủ tục cho các đoàn của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố đi nước ngoài.

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và làm thủ tục cho các đoàn cán bộ của Thành phố ra nước ngoài công tác, tham quan, khảo sát và học tập (bao gồm các đoàn của Thành uỷ, UBND và HĐND thành phố, các tổ chức, đoàn thể thành phố). Quản lý nội dung và hiệu quả của các đoàn được cử ra nước ngoài công tác.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo với Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố về số lượng, chất lượng, hiệu quả của các đoàn (gửi BTC Thành uỷ 01 bản để lưu giữ theo quy định).

1.2 Đối với công tác quản lý đoàn vào

- Hướng dẫn xem xét và làm thủ tục cho các đoàn khách nước ngoài vào làm việc với các đơn vị của thành phố.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động các đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi quản lý.

- Hướng dẫn thủ tục, tham mưu, đề xuất UBND thành phố cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quy định hiện hành.

2. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

- Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố.

- Phối hợp với các Sở ban ngành của Thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ có quan hệ với Thành phố.

3. Công tác quan hệ lãnh sự:

- Giúp lãnh đạo Sở nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác lãnh sự tại Thành phố.

- Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các mặt công tác lãnh sự có liên quan đến nhân tố nước ngoài theo đúng đường lối chính sách đối ngoại và bảo vệ chủ quyền của nhà nước Việt Nam.

- Tham gia giải quyết những việc có liên quan đến người nước ngoài như: tai nạn giao thông, sinh, tử…

- Làm đầu mối xử lý các vấn đề về lãnh sự có nhân tố nước ngoài như: thân nhân, tài sản, lưu trú, xuất nhập cảnh… của người nước ngoài tại thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất đề sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản về quản lý nhà nước đoàn ra, đoàn vào và cá nhân người nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc Sở.