Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

08/03/2017

Nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 07/3/2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-NV về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017.

Kế hoạch được tổ chức triển khai nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ nói chung và các cán bộ nữ trong cơ quan nói riêng; tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát triển, tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

Đây là một phần trong chương trình hành động thực hiện theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/2/2017 của UBND Thành phố triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, là năm thứ 10 triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới. Trong năm nay, Sở Ngoại vụ sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nội dung:  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác bình đẳng giới; Tổ chức các hoạt động thiết thực thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, việc triển khai Kế hoạch trong thời gian tới sẽ được tiến hành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với các nội dung thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cán bộ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.