Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”

15/02/2017

Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình công tác năm 2017 của Sở Ngoại vụ.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” nhằm tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, ngày 14/2/2017, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-NV về cải cách hành chính năm 2017.

Trọng tâm của Kế hoạch tập trung vào việc thực hiện các nội dung:

Về cải cách thể chế, tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đối ngoại;

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rà soát, thống kê bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, công khai hóa các TTHC bảo đảm tính chính xác, kịp thời.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiến hành tinh gọn về tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 13/KH-NV ngày 14/06/2016 của Sở Ngoại vụ để triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng CBCC; và ban hành quy chế làm việc của các phòng thuộc Sở.

Về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC có trình độ sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với CBCC theo quy định của pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan.

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục duy trì có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động quản lý và điều hành của Sở; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức của Sở đã được quán triệt tinh thần về ý thức và trách nhiệm thực hiện và triển khai hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, hướng tới xây dựng cơ quan Sở Ngoại vụ từng bước chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại của Thành phố.