Chức năng nhiệm vụ

SỞ NGOẠI VỤ HÀ NỘI

1.  Vị trí chức năng:

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại địa phương; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

    Trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch, đề án tổng thể dài hạn vfa hngf năm về hoạt động đối ngoại, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

    Giúp UBND Thành phố xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của thành phố để báo cáo Bộ Ngoại giao tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Trình UBND Thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản phân công, phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đó.

    Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại, kế hoạch tổng thể về hoạt động đối ngoại của thành phố đã được duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

    Tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào:

- Giúp thành phố thống nhất quản lý các đoàn ra, đoàn vào.

- Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với thành phố; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo Thành phố; giúp UBND Thành phố theo dõi, quản lý các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

    Công tác lãnh sự:

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự của thành phố.

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đên nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh ssoongs, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn thành phố tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

    Cống tác quản lý đối với các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp UBND Thành phố quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật.

    Công tác kinh tế đối ngoại:

- Giúp UBND Thành phố xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào làm ăn và đầu tư tại địa phương theo sự phân công của UBND Thành phố.

- Tham gia công tác xúc tiến thương mại, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư phù hợp với đặc điểm của thành phố.

    Công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

- Giúp UBND Thành phố nghiên cứu đánh giá việc thực hiện chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố theo sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao (Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài).

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách đối với người Việt nam ở nước ngoài và thân nhân của họ cỏa quan hệ với địa phương.

    Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

- Giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên khi có vấn đề phát sinh liên quan đến chính trị, đối ngoại.

    Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, Ban, ngành tiến hành các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

    Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan quan trong việc thu thập, phân tích, tổng hợp thông thin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến thành phố và đề xuất với UBND Thành phố phương hướng và giải pháp thực hiện.

    Phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc quản lý hoạt động của các hãng thông tấn nước ngoài tại Hà Nội và cung caps thông tin chính thống về thành phố cho các hãng thông tấn nước ngoài, đồng thời tổng hợp thông tin của các hàng thông tân nước ngoài nói về thành phố cho lãnh đạo thành phố.

    Thực hiên chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu, nội dung đã được UBND Thành phố phê duyệt.

    Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở và phân cấp của UBND Thành phố; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước làm công tác đối ngoại của thành phố.

    Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND Thành phố và Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại được giao tại thành phố theo quy định của pháp luật.

    Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của Pháp luật.

    Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố.

    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thành phố.